encirclement

แปลว่า


n การล้อมวง
ความหมายเหมือนกับ: enclosure
คำที่เกี่ยวข้อง: การล้อมรอบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top