enchant

แปลว่า


vt ทำให้หลงใหล
ความหมายเหมือนกับ: captivate , charm , delight
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ปลื้มปิติ
vt ร่ายมนต์ใส่
ความหมายเหมือนกับ: bewitch , charm
คำที่เกี่ยวข้อง: เป่ามนต์ใส่