enactment

แปลว่า


n กฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: law , legislation , regulation
คำที่เกี่ยวข้อง: พ.ร.บ. , พระราชบัญญัติ , กฎหมาย , พระราชกฤษฎีกา , กฎกระทรวง
n การประกาศใช้เป็นกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: การบัญญัติ , การออกกฎหมาย

คำที่มี "enactment" ในคำ


reenactment n การทำซ้ำอีกครั้งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top