en masse

แปลว่า


adv ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: bodily , collectively
คำที่เกี่ยวข้อง: ทั้งปวง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top