emulate

แปลว่า


vt เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: copy , imitate
คำที่เกี่ยวข้อง: เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น