emplane

แปลว่า


vt ขึ้นเครื่องบิน
ความหมายเหมือนกับ: enplane
คำที่เกี่ยวข้อง: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน
vi ขึ้นเครื่องบิน
ความหมายเหมือนกับ: enplane
คำที่เกี่ยวข้อง: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top