emergent

แปลว่า


adj ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก
ความหมายเหมือนกับ: efflorescent , emanant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก