embroider

แปลว่า


vt เย็บปักถักร้อย
ความหมายเหมือนกับ: knit , stitch , weave
คำที่เกี่ยวข้อง: ปัก , ปักผ้า , ปักลวดลาย
vt เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: embellish , exaggerate