embrocation

แปลว่า


n การทาถูนวดน้ำมันลงบนร่างกาย
n ยานวด
ความหมายเหมือนกับ: liniment , ointment , unguent
คำที่เกี่ยวข้อง: ยาทาแก้เคล็ดขัดยอก