embosom

แปลว่า


vt ล้อมรอบเพื่อป้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้อมเพื่อป้องกัน
vt สวมกอด
ความหมายเหมือนกับ: cherish , embrace
คำที่เกี่ยวข้อง: กอด