embody

แปลว่า


vt ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: incarnate , personify
vt รวบรวบเข้าด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: incorporate , organize