emblem

แปลว่า


n สัญลักษณ์
ความหมายเหมือนกับ: badge , sign , symbol
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องหมาย

คำที่มี "emblem" ในคำ


emblems n เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น
ความหมายเหมือนกับ: decorations

emblematic adj เป็นเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: figurative , metaphoric

emblematic adj เป็นลักษณะเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: characteristic , symbolicค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top