emblazon

แปลว่า


vt ทำให้มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: celebrate , extol , glorify
คำที่เกี่ยวข้อง: เฉลิมฉลองให้
vt ประดับสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ
ความหมายเหมือนกับ: decorate , illuminate , ornament
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่งสิ่งต่างๆ ด้วยสี , สัญลักษณ์ , รูปภาพ