emblaze

แปลว่า


vt ทำให้ลุกไหม้
ความหมายเหมือนกับ: kindle
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่มลุกไหม้
vt ทำให้สว่าง
ความหมายเหมือนกับ: illuminate , light up
คำที่เกี่ยวข้อง: จุด