embed

แปลว่า


vt ฝังใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝังลึกในใจ
vt ฝังลงไป
ความหมายเหมือนกับ: bury , plant , root
คำที่เกี่ยวข้อง: ถูกฝัง
vi ฝังลงไป
ความหมายเหมือนกับ: bury , plant , root
คำที่เกี่ยวข้อง: ถูกฝัง