emasculate

แปลว่า


vt ตอนคนหรือสัตว์ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: castrate , geld , unman
vt ทำให้อ่อนกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: devitalize , enervate , weaken
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ