elucidate

แปลว่า


vi ชี้แจง (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: clarify , explain , illustrate
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยายความ , ไขความ , จาระไน
vt ชี้แจง (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: clarify , explain , illustrate
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยายความ , ไขความ , จาระไน