elongate

แปลว่า


adj ซึ่งยืดออกไป
ความหมายเหมือนกับ: long
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยืดยาวขึ้น , ยาว
vt ทำให้ยาวขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: lengthen , prolong , stetch
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ยืดยาว