elevate

แปลว่า


vt ยกระดับขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: advance , promote , upgrade
คำที่เกี่ยวข้อง: เลื่อนขึ้น , ปรับให้สูงขึ้น
vt ให้กำลังใจ
ความหมายเหมือนกับ: exalt , extol , glorify