elemental

แปลว่า


adj ในขั้นพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: basic
adj ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: basic , initial
คำที่เกี่ยวข้อง: เบื้องต้น
adj จำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: essential , basic , fundamental , prime