electronics

แปลว่า


n วิชาอิเล็กทรอนิกส์

คำที่มี "electronics" ในคำ


microelectronics n การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top