electronic mail

แปลว่า


n ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ความหมายเหมือนกับ: E-mail , email , e-mail
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์