electrocute

แปลว่า


vt ฆ่าหรือทำร้ายด้วยกระแสไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: execute
vt ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: execute
คำที่เกี่ยวข้อง: ประหารชีวิตด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า