elective

แปลว่า


adj โดยการเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: electoral
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
adj โดยสมัครใจ
ความหมายเหมือนกับ: optional
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเปิดให้เลือก
n วิชาเลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: สาขาวิชาที่เปิดให้เลือก