ejection

แปลว่า


n การขับออกมา
ความหมายเหมือนกับ: banishment , exile , expulsion
คำที่เกี่ยวข้อง: การไล่ออก , การพุ่งออก , การดีดออก