eidetic

แปลว่า


adj ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา)
ความหมายเหมือนกับ: visualizing
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งถอดแบบมาได้เหมือนจริงมาก
adj ซึ่งเหมือนจริงมาก
ความหมายเหมือนกับ: vivid , graphic