egocentric

แปลว่า


adj ซึ่งเห็นแก่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: egotistic , self-centered , selfish
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่
n ผู้ที่เห็นแก่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: egoist , egotistic
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่