egilitarian

แปลว่า


adj เกี่ยวกับประชาธิปไตย
คำที่เกี่ยวข้อง: เกียวกับความเสมอภาค


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top