efferent

แปลว่า


adj ซึ่งสั่งการจากอวัยวะส่วนกลาง (โดยเฉพาะสมองและไขสันหลัง) (ทางสรีรวิทยา)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
คำตรงข้าม: afferent