effectiveness

แปลว่า


n ความมีประสิทธิภาพ
ความหมายเหมือนกับ: potency , productiveness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสามารถ , สมรรถภาพ , ประสิทธิภาพ