educative

แปลว่า


adj ซึ่งให้ความรู้
ความหมายเหมือนกับ: instructive , advisory
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแจ้งให้ทราบ , ซึ่งให้ข้อมูล
คำตรงข้าม: uneducational