educated

แปลว่า


vt ให้การศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: instruct , teach , train
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่งสอน
adj ซึ่งได้รับการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: learned , schooled , well-schooled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีความรู้ , ซึ่งมีการศึกษา , ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว , ซึ่งมีการศึกษา