educable

แปลว่า


adj ซึ่งสามารถเรียนรู้หรือรับการศึกษาได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งถูกสอนได้ , ซึ่งได้รับการสอนได้
n ให้การศึกษาได้
คำที่เกี่ยวข้อง: สอนให้