ecology

แปลว่า


n นิเวศวิทยา
ความหมายเหมือนกับ: bionomics
คำที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม , สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
n ระบบนิเวศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์