ecliptic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส
ความหมายเหมือนกับ: orbital
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการบดบังรัศมี , เกี่ยวกับการกินเป็นวง
n แนวการโคจรของพระอาทิตย์
ความหมายเหมือนกับ: epicycle , orbit