echo

แปลว่า


n การซ้ำ
ความหมายเหมือนกับ: copy , imitation
คำที่เกี่ยวข้อง: การเลียนแบบ
vt ทำให้ก้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สะท้อน , ทำให้กังวาน
vi สะท้อน
ความหมายเหมือนกับ: resound
คำที่เกี่ยวข้อง: ก้อง , กังวาน
n เสียงสะท้อน
ความหมายเหมือนกับ: repetition , reverberation
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงก้อง , เสียงกังวาน