eavesdrop

แปลว่า


vi ลอบฟัง
ความหมายเหมือนกับ: overhear , wiretap
คำที่เกี่ยวข้อง: แอบฟัง

คำที่มี "eavesdrop" ในคำ


eavesdrop on phrv ลอบฟัง

eavesdropper n ผู้ต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: spy , detectiveค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top