eat into

แปลว่า


phrv กัด
ความหมายเหมือนกับ: bite into
คำที่เกี่ยวข้อง: กัดกร่อน
phrv ทำร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นอันตรายกับ , มีผลร้ายกับ