eastbound

แปลว่า


adj ซึ่งเดินทางไปทางด้านตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: eastward


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top