dwell

แปลว่า


vi คำนึงถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: ใคร่ครวญ , ไตร่ตรอง
vi อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: reside , live , lodge
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่พัก , พำนัก , อาศัยอยู่
คำตรงข้าม: leave , go , depart