duplex

แปลว่า


n บ้านที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสำหรับสองครอบครัว
ความหมายเหมือนกับ: apartment , double , twofold


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top