drowse

แปลว่า


vi ครึ่งหลับครึ่งตื่น
ความหมายเหมือนกับ: sleep , catnap , doze
คำที่เกี่ยวข้อง: สัปหงก , หลับๆ ตื่นๆ , ง่วงซึม
คำตรงข้าม: awaken
n สภาวะง่วงซึม
ความหมายเหมือนกับ: half-sleep
คำที่เกี่ยวข้อง: สภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น