draw attention to

แปลว่า


vt ดึงดูดความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: highlight
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เด่นชัด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top