doublet

แปลว่า


n คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์)
ความหมายเหมือนกับ: paronym
คำที่เกี่ยวข้อง: คำที่กลายมา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top