double meaning

แปลว่า


n ความกำกวม
ความหมายเหมือนกับ: vagueness , incertitude
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเคลือบคลุม , ความน่าสงสัย , การตีความหมายได้หลายอย่าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top