double in brass

แปลว่า


idm สามารถเล่นเครื่องดนตรีอีกชิ้นได้ดี (เท่าๆกับที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดที่เล่นตามปกติ เป็นคำไม่เป็นทางการ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top