domesticate

แปลว่า


vt ทำให้เชื่อง
ความหมายเหมือนกับ: tame , breed , train
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เชื่อฟัง , ฝึกให้เชื่อ

คำที่มี "domesticate" ในคำ


domesticated adj ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา
ความหมายเหมือนกับ: native , natural

undomesticated adj ไม่เชื่อง
ความหมายเหมือนกับ: savage
คำตรงข้าม: domesticated , tameค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top