doleful

แปลว่า


adj เสียใจมาก
ความหมายเหมือนกับ: sad , mournful
คำที่เกี่ยวข้อง: เศร้าโศก , คร่ำครวญ

คำที่มี "doleful" ในคำ


dolefully adv อย่างเสียใจมาก

dolefulness n ความเศร้าใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top