dogmas

แปลว่า


n หลักความประพฤติ
ความหมายเหมือนกับ: standards
คำที่เกี่ยวข้อง: หลักจรรยา , หลักปฏิบัติ , หลักศีลธรรม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top