do over

แปลว่า


idm ทำซ้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ้ำ
phrv ซ่อมแซม
phrv ทำใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำซ้ำ
phrv จู่โจมและทำร้าย
ความหมายเหมือนกับ: beat up


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top